Home / Thư viện hình / Nhân viên bảo vệ kiểm tra Covid-19

Nhân viên bảo vệ kiểm tra Covid-19

Bảo vệ Ngày và Đêm – Nhân viên bảo vệ kiểm tra Covid-19 cho Cán bộ công nhân viên trước khi vào nhà máy, công ty làm việc.